• vision20188
  • 8
  • 9
  • โรคเรื้อน2
  • โรคเรื้อน1
  • สิ่งแวดล้อม
  • งดเหล้า

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

- แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- แจ้่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- ประกาศจัดการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- Template นำเสนองานพัฒนาคุณภาพ --รายละเอียด--
- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณแผนครุภัณฑ์ปี 2562 , บัญชีรายการครุภัณฑ์ , บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
 - ข้อมูลรายการยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
 - แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--

 

รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  --รายละเอียด--
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  --รายละเอียด--
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  --รายละเอียด--
ขั้นตอนการร้องเรียน --รายละเอียด--
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  --รายละเอียด--
รายงานสรุปโครงการอบรมวินัย  --รายละเอียด--
 
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อลม PNEUMATIC TUBE SYSTEM --รายละเอียด--

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--

- ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคิวอัตโนมัติอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บศพแบบ 2 ชั้น 2 ช่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซืื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง-ย้ายและติดต้้งยูนิตทันตกรรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแฟลตพักพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์  --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้่กระบอกฉีด Syring Pump ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์แบบไอพี ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย โดยวิธี e-bidding --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(E-bidding) --รายละเอียด--<</s</s

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ดูรายละเอียด
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ดูรายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา    ดูรายละเอียด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 

- 3 เก็บ 3 โรค   รายละเอียด
- 7 สัญญาณมะเร็ง   รายละเอียด
- คู่มืออุจจาระร่วง   รายละเอียด
- ปอดอักเสบในเด็ก  รายละเอียด 
- ไตฟอสฟอรัส   รายละเอียด
- ประเมินผื่นแพ้ยา   รายละเอียด
- การดูแลระยะท้าย   รายละเอียด
- สุนัขบ้า รายละเอียด
- ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ รายละเอียด
- ต่อมทอนซิล รายละเอียด
- อาการชักจากไข้สูง รายละเอียด
- โรคเก๊าท์ รายละเอียด
- เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ติดดาว   รายละเอียด
- คู่มือ รพ.สต. ติดดาว   รายละเอียด
- คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน   รายละเอียด
-ประกาศสำนักงานปลัด การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  รายละเอียด 
- กฏกระทรวง   รายละเอียด
- แผนปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการคุณภาพปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว   รายละเอียด
 - แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองชุมพร   รายละเอียด
 - ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รายละเอียด