ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-11-24
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.อธิคม นพ.เชิดชัย LR พญ.เพ็ชรฟ้า
Surg นพ.วีระ/นพ.ภคณัฎฐ์ นพ.นริทธ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ฉัตรชัย นพ.สิริเอก
Neuro นพ.สัญชัย
Med WarfarinTB Neuro Medบ่าย พญ.พรวนัช
Ped พญ.ธีรวัน พญ.ตฤษนันท์ NICU พญ.มาตา WARD พญ.ตฤษนันท์
Ent นพ.ไอยรัตน์ นพ.ไอยรัตน์
Eye นพ.สมจิตต์ พญ.อมรรัตน์
Max นพ.สุธีร์ นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
24 พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร NICU จาก พญ.มาตา ขอเปลี่ยนเป็น พญ.รวงพร ค่ะ 15.05 น.
21พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.กานต์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.สิริเอก ค่ะ 13.24 น.
13 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กานต์ 09.36 น.
10 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรสูตินรีเวช จาก นพ.อธิคม ขอเปลี่ยนเป็น นพ.พิพัฒน์ ค่ะ 19.04 น.
10 ต.ค. 2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์ Ortho จาก นพ.สิริเอก ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ชาญวิทย์ ค่ะ 12.17 น.