ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-12-22
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.พิพัฒน์ นพ.อธิคม LR นพ.อธิคม
Surg นพ.ภคณัฏฐ์ นพ.ภคณัฏฐ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ฉัตรชัย นพ.สิริเอก
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med WarfarinTB Neuro Medบ่าย พญ.ปาริชาติ
Ped นพ.สุวัฒน์ พญ.รวงพร NICU พญ.รวงพร WARD พญ.ธีรวัน
Ent นพ.ไอยรัตน์ นพ.ไอยรัตน์
Eye นพ.กฤษดา นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
24 พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร NICU จาก พญ.มาตา ขอเปลี่ยนเป็น พญ.รวงพร ค่ะ 15.05 น.
21พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.กานต์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.สิริเอก ค่ะ 13.24 น.
13 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กานต์ 09.36 น.
10 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรสูตินรีเวช จาก นพ.อธิคม ขอเปลี่ยนเป็น นพ.พิพัฒน์ ค่ะ 19.04 น.
10 ต.ค. 2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์ Ortho จาก นพ.สิริเอก ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ชาญวิทย์ ค่ะ 12.17 น.