ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-07-25
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า 08.00-16.30 น.LR พญ.ไพพรรณ Gyn พญ.เพ็ชรฟ้า
Surg นพ.อนุสรณ์
Uro
Ortho นพ.ชาญวิทย์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.กนกรัตน์
Ped พญ.มาตา 08.00-16.30 น.NICU พญ.ธีรวัน WARD พญ.มาตา
Ent พญ.ธิดารัตน์ 08.00-16.00 น.พญ.บงกช
Eye นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
Psycho พญ.กรรณิการ์
Nephro นพ.อาทิตย์
admin      
ประชาสัมพันธ์
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ