ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-10-24
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.เชิดชัย นพ.อธิคม LR นพ.พิภพ
Surg นพ.วิสัน นพ.ยุทธดนัย
Uro
Ortho นพ.กานต์ นพ.กานต์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med Hemato +ARV+ DM พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.ตฤษนันท์ พญ.ธีรวัน NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.รวงพร
Ent พญ.ธิดารัตน์ นพ.ไอยรัตน์
Eye พ.อมรรัตน์ พญ.อมรรัตน์
Max นพ.สุธีร์ นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
13 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กานต์ 09.36 น.
10 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรสูตินรีเวช จาก นพ.อธิคม ขอเปลี่ยนเป็น นพ.พิพัฒน์ ค่ะ 19.04 น.
10 ต.ค. 2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์ Ortho จาก นพ.สิริเอก ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ชาญวิทย์ ค่ะ 12.17 น.
7 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.วิสัน ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย 10.49 น.
5 ต.ค.2557 08.00 น. แจ้งทราบค่ะ OPD หู คอ จมูก ปิดทำการใน วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557