ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-09-03
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.เชิดชัย พญ.เพ็ชรฟ้า LR นพ.พิพัฒน์
Surg นพ.นริทธิ์ พญ.นพวรรณ
Uro พญ.กุลนันทน์ พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.สุวิทย์/นพ.สิริเอก นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med ไต+DM พญ.พรวนัช
Ped พญ.รวงพร พญ.ตฤษนันท์ NICU พญ.ธีรวัน WARD พญ.มาตา
Ent นพ.ไอยยรัตน์ นพ.ไอยรัตน์
Eye นพ.กฤษดา นพ.กฤษดา
Max --
admin      
ประชาสัมพันธ์
29/08/2557 แพทย์เวร Surg จาก นพ.นริทธิ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย แจ้งทราบค่ะ 09.01 น.
28/08/2557 แพทย์เวร Sung จาก นพ.วิสัน ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ภคณัฎฐ์ แจ้งทราบค่ะ 10.57 น.
วันนี้ Med1 จากคุณหมอพรวนัช เป็นคุณหมอกิตติพงษ์ค่ะ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวร Neuro Sx เป็น นพ. บุญเลิศ มิตรเมือง ค่ะ ๗ สค. ๒๕๕๗ ๘.๔๕น.
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวร Neuro Sx เป็น นพ. บุญเลิศ มิตรเมือง ค่ะ ๗ สค. ๒๕๕๗ ๘.๔๕น.