ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-07-22
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.เชิดชัย นพ.เชิดชัย LR นพ.อธิคม
Surg นพ.วิบูลย์ นพ.ยุทธดนัย
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ฉัตรชัย นพ.กานต์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med Hemato+ COPD+Skin นพ.กิตติพงศ์
Ped นพ.สุวัฒน์ พญ.รวงพร NICU พญ.รวงพร WARD พญ.ธีรวัน
Ent พญ.ธิดารัตน์ พญ.ธิดารัตน์
Eye พญ.อมรรัตน์ นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์ นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์