ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-05-28
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.แสนพล
Surg นพ.ยุทธดนัย
Uro -
Ortho นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.พรวนัช
Ped พญ.ตฤษนันท์
Ent พญ.กุลกัญญา
Eye นพ.อนันต์
Max นพ.จิรายุ
admin      
ประชาสัมพันธ์
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ
ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวรอายุรกรรม เป็นอาจารย์กนกรัตน์
09/03/2559 แจ้งทราบค่ะ พญ.กุลนันทน์ ติดราขการตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 ค่ะ