ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-08-31
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.เชิดชัย 08.00-16.30 น.LR นพ.พิภพ Gny พญ.เพ็ชรฟ้า
Surg นพ.ภคณัฏฐ์
Uro
Ortho นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.สัญชัย
Med นพ.พรพงศ์
Ped พญ.ตฤษนันท์ 08.00-16.30 น.NICU พญ.ปัญจพร WARD พญ.ธีรวัน
Ent นพ.ไอยรัตน์ 08.00-16.30 น.พญ.บงกช
Eye นพ.อนันต์
Max นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
26/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรอายุรกรรม จาก พญ.ศมนันท์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กิตติพงษ์ 12.21 น.
26/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.ภคณัฏฐ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ 09.13 น.
วันที่21สิงหาคม2558 13.30น. ขอเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์เวร ศัลยกรรมทั่วไป เป็น นพ.อนุสรณ์ และ แพทย์ ศัลยกรรมประสาท เปลี่ยนเป็น นพ. บุญเลิศ คะ
แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก พญ.นพวรรณ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ภคณัฏฐ์ ค่ะ 11.00 น.
10/08/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.นริทธิ์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.อนุสรณ์ ค่ะ 09.50 น.