ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-07-31
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.พิภพ พญ.เพ็ชรฟ้า LR นพ.อธิคม
Surg นพ.ยุทธดนัย นพ.นริทธ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ชาญวิทย์ นพ.ชาญวิทย์
Neuro ช.บุญเลิศ บ.สัญชัย นพ.บุญเลิศ
Med Cradio+TB พญ.กนกรัตน์
Ped นพ.สุวัฒน์ พญ.รวงพร NICU พญ.รวงพร WARD พญ.ธีรวัน
Ent นพ.ไอยยรัตน์ นพ.ไอยรัตน์
Eye นพ.กฤษดา นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์ นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
แจ้งทราบค่ะ แผนก Uro ปิดทำการ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เนื่องจาก แพทย์ติดราชการค่ะ 31 ก.ค.2557 08.15 น.