ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-09-26
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.ไพพรรณ 08.00-16.30 น.LR นพ.พิพัฒน์ Gyn นพ.อธิคม
Surg นพ.ยุทธดนัย
Uro
Ortho นพ.ชาญวิทย์
Neuro นพ.สัญชัย
Med พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.ธีรวัน 08.00-16.30 น.NICU พญ.มาตา WARD นพ.สุวัฒน์
Ent พญ.กุลกัญญา 08.00-16.00 น.พญ.บงกช
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.นพ.กฤษดา
Max นพ.จิรายุ
Psycho พญ.ณัฐกานต์
Nephro นพ.อาทิตย์
admin      
ประชาสัมพันธ์
test
2017-08-19 X-RAY อาจารย์สิริพร
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ