ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2018-01-23
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.อธิคม 08.00-16.30 น.LR พญ.เพ็ชรฟ้า Gyn นพ.พิภพ
Surg นพ.ภคณัฎฐ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ชาญวิทย์
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.เจิดนภางค์
Ped นพ.สุวัฒน์ 08.00-16.30 น.NICU พญ.ตฤษนันท์ WARD พญ.ปัญจพร
Ent พญ.บงกช
Eye นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
Psycho -
Nephro นพ.อาทิตย์
admin      
ประชาสัมพันธ์
test
2017-08-19 X-RAY อาจารย์สิริพร
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ