ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-01-29
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.เพ็ชรฟ้า นพ.เชิดชัย LR นพ.พิพัฒน์
Surg นพ.ยุทธดนัย พญ.นพวรรณ
Uro พญ.กุลนันทน์ พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ชาญวิทย์ นพ.กานต์
Neuro ช.บุญเลิศ บ.สัญชัย นพ.บุญเลิศ
Med หัวใจ+ARV+Asthma+Skin พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.มาตา พญ.ตฤษนันท์ NICU พญ.ตฤษนันท์ WARD นพ.สุวัฒน์
Ent นพ.ไอยรัตน์ พญ.ธิดารัตน์
Eye นพ.กฤษดา นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
24/01/2558 ขอเปลี่ยนตารางแพทย์ ENT จาก นพ.ไอยรัตน์ เป็น พญ.ธิดารัตน์ ค่ะ 16.00 น.
24 พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร NICU จาก พญ.มาตา ขอเปลี่ยนเป็น พญ.รวงพร ค่ะ 15.05 น.
21พ.ย.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.กานต์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.สิริเอก ค่ะ 13.24 น.
13 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กานต์ 09.36 น.
10 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรสูตินรีเวช จาก นพ.อธิคม ขอเปลี่ยนเป็น นพ.พิพัฒน์ ค่ะ 19.04 น.