ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2017-11-20
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.อธิคม 08.00-16.30 น.LR พญ.ไพพรรณ Gyn พญ.เพ็ชรฟ้า
Surg พญ.สุภิญญา
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.กานต์
Neuro นพ.สัญชัย
Med นพ.สอาด
Ped พญ.ปัญจพร 08.00-16.30 น.NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.ตฤษนันท์
Ent พญ.กุลกัญญา
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.นพ.สมจิตต์
Max นพ.จิรายุ
Psycho พญ.กรรณิการ์
Nephro พญ.กนกรัตน์
admin      
ประชาสัมพันธ์
test
2017-08-19 X-RAY อาจารย์สิริพร
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร
วันที่ 4 กค 59 แพทย์เวรอายุรกรรมเป็นอาจารย์พรพงศ์ ไม่มีการเปลียนแปลงคับ