ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2018-06-21
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พญ.ไพพรรณ 08.00-16.30 น.LR พญ.พิภพ Gyn นพ.พิพัฒน์
Surg นพ.ภคณัฏฐ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ฉัตรชัย
Neuro นพ.สัญชัย
Med พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.มาตา 08.00-16.30 น.NICU พญ.ตฤษนันท์ WARD พญ.มาตา
Ent พญ.ธิดารัตน์ 08.00-16.00 น.พญ.บงกช
Eye นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
Psycho พญ.กรรณิการ์
Nephro นพ.อาทิตย์
admin      
ประชาสัมพันธ์
nepho พ.กนกรัตน์
test
2017-08-19 X-RAY อาจารย์สิริพร
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร