ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-05-23
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พิพัฒน์
Surg นริทธิ์
Uro -
Ortho กานต์
Neuro บุญเลิศ
Med ปาริชาติ
Ped สุวัฒน์
Ent ธิดารัตน์
Eye กฤษดา
Max -
admin      
ประชาสัมพันธ์
แจ้งทุกโรงพยาบาลทราบนะคะ วันนี่เวรแพทย์ศัลย์เปลี่ยนจาก นพ. นริทธิ์เป็น นพ. ยุทธดนัย คะ (23 พ.ค. 2558)
แจ้งทุกโรงพยาบาลทราบนะคะ วันนี่เวรแพทย์ศัลย์เปลี่ยนจาก นพ. นริทธิ์เป็น นพ. ยุทธดนัย คะ
แจ้งทราบค่ะ แพทย์ Surg จาก พญ.นพวรรณ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.นริทธิ์ ค่ะ 22/05/2558 12.42 น.
แจ้งทราบค่ะ เนื่องจาก พญ.กุลนันท์ ยังอยู่ในช่วงลาคลอด หากมี Case Uro ให้ Refer ไปที่ โรงพยาบาลอื่นได้เลยค่ะ 21/05/2558 09.13 น.
30/04/2558 แจ้งทราบค่ะ กรณีต้องการส่งตัวเพื่อพบ GI Med หรือเพื่อ GED ให้มาวันพุธเช้า และ COPD Asthma วันอังคาร ค่ะ แจ้งทราบค่ะ 30/04/2558/ 10.46 น.