ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2015-04-25
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD พิภพ 8.00 น. -20.00 น. แพทย์พิภพ 20.00 น. - 8.00น. แพทย์เพชรฟ้า
Surg วิสันต์
Uro -
Ortho ฉัตรชัย
Neuro สัญชัย
Med อาทิตย์
Ped ธีรวัน
Ent ไอยรัตน์
Eye กฤษดา
Max -
admin      
ประชาสัมพันธ์
10-04-2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.กานต์ ค่ะ 14045 น.
9/04/2558 แจ้งเปลี่ยนเวรแพทย์ศัลกรรม จาก นพ.ยุทธดนัย เปลี่ยนเป็น พญ.นพวรรณ ขอบคุณค่ะ 10.00น
09-04-2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์ Ortho จาก นพ.กานต์ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ฉัตรขัย ค่ะ 08.56 น.
08/04/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวรเด็ก WARD จาก พญ.ตฤษนันท์ ขอเปลี่ยนเป็น พญ.ธีรวัน ค่ะ 10.41 น.
30/03/2558 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก พญ.นพวรรณ ขอเปลี่ยนเป็น นพ.ยุทธดนัย ค่ะ 10.54 น.