ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2018-04-26
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.อธิคม 08.00-16.30 น.LR พญ.เพ็ชรฟ้า Gyn นพ.พิพัฒน์
Surg นพ.ภคณัฏฐ์
Uro พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ปรีวุฒิ
Neuro นพ.บุญเลิศ
Med พญ.พรวนัช
Ped นพ.สุวัฒน์ 08.00-16.30 น.NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.ตฤษนันท์
Ent พญ.กุลกัญญา 08.00-16.00 น.พญ.บงกช
Eye นพ.อนันต์ 08.00-15.00 น.นพ.กฤษดา
Max นพ.จิรายุ
Psycho พญ.กรรณิการ์
Nephro นพ.อาทิตย์
admin      
ประชาสัมพันธ์
nepho พ.กนกรัตน์
test
2017-08-19 X-RAY อาจารย์สิริพร
...
แพทย์ Ped เปลี่ยนเป็นพญ.ปัญจพร