ตารางแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2014-10-02
แผนก
OPD
แพทย์เวรนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
OPD นพ.พิพัฒน์ นพ.พิพัฒน์ LR นพ.พิภพ
Surg นพ.วิบูลย์ พญ.นพวรรณ
Uro พญ.กุลนันทน์ พญ.กุลนันทน์
Ortho นพ.ชาญวิทย์ นพ.ฉัตรชัย
Neuro ช.บุญเลิศ บ.สัญชัย นพ.สัญชัย
Med Cradio+TB พญ.ปาริชาติ
Ped พญ.ตฤษนันท์ พญ.มาตา NICU นพ.สุวัฒน์ WARD พญ.รวงพร
Ent นพ.ไอยรัตน์ นพ.ไอยรัตน์
Eye นพ.กฤษดา นพ.กฤษดา
Max นพ.สุธีร์
admin      
ประชาสัมพันธ์
2 ต.ค.2557 แจ้งทราบค่ะ OPD หู คอ จมูก ปิดทำการใน วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 08.00 น.
1-10-2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Ortho จาก นพ.ฉัตรชัย ขอเปลี่ยนเป็น นพ.สิริเอก ค่ะ 10.22 น.
01-10-2557 แจ้งทราบค่ะ แพทย์เวร Surg จาก นพ.วิบูลย์ ขอเปลี่ยนเป็น พญ.นพวรรณ ค่ะ 10.05 น.
27 ก.ย. 57 สูติกรรม หมอเพ็ชรฟ้าเปลี่ยนเป็นหมอเชิดชัย
25-09-2557 แจ้งทราบค่ะ สูตินรีเวช จาก นพ.อธิคม ขอเปลี่ยนเป็น นพ.พิพัฒน์ ค่ะ 09.36 น.