1. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยรวมพลังสังคม

2. ยริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง