: ให้บริการสาธารณสุขทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

: เป็น NODE ของเครือข่ายสถานบริการภาคใต้ตอนบนในเขตสุขภาพที่ 11

: มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

: เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน