โรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมชั้นนำของภาคใต้ ภายในปี 2564

"เป้าหมาย"

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน