ภายในปี 2563 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำของภาคใต้ ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม