222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

Hits: 1739

 

" วิสัยทัศน์ "

องค์กรมาตรฐาน การจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนภายในปี2564

 

" พันธกิจ "

                                                                     1. ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

                                                2. มีการบริหารจัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

                                                3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

                                                4. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

                                                5. สร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.