award Bike

-  ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ "รู้เท่าทันสะเก็ดเงิน" วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ 1 ตึกอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลชุมพร
 --รายละเอียด---

 -  นโยบายแนวทางการทำงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559
  --รายละเอียด--

 -  ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558
 --รายละเอียด---

  -  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 

 

 - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 
  -  รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559
--รายละเอียด--
 -  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
--รายละเอียด--
 -  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืิอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
--รายละเอียด--
 -  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืิอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
--รายละเอียด--

 

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 27 ชุด
--- รายละเอียด ---
 

 

 - งานประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ "เธอจะอยู่ในใจฉัน...ตลอดไป" 25 กันยายน 2558
end

--ดูรูปภาพทั้งหมด---

 -  ตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ปี 2558  วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโปรดักซ์
โดย พญ.ศศิธร ศรีสุวรรณ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

    sd 

 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2558

 

    phar
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558

    11
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  วันตระหนักรู้ ออทิสติกโลก

   
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  ชมรมศิษย์เก่ามหาลัยสงขลานครินทร์ จ.ชุมพร ร่วมกับ หอการค้า จ.ชุมพร บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


 --ดูรูปทั้งหมด---