• ไข้เลือดออก
  • เข้าพรรษา
  • ส้วม

 

 

   - ผลการคัดเลือกผู้สมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ดูรายละเอียด
   - แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - บทสรุป ผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1-12 , สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (รายคณะ 5 คณะ) ดูรายละเอียด
 
 - ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
  - สอบราคาซื้อ เครื่่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมกำหนดราคากลาง
--- รายละเอียด ---
 
 
 - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ <---อ่านรายละเอียด--->