• 7
  • 8

 

 

- ขอเชิญร่วมประกวดตั้งชื่อ วารสารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก องค์กรแพทย์ และรพ.ชุมพรฯ             

รายละเอียด 

   - ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19-20 กันยายน 2560

  คลิกลงทะเบียน 

   - กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - ผลการคัดเลือกผู้สมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ดูรายละเอียด
   - แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - บทสรุป ผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1-12 , สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (รายคณะ 5 คณะ) ดูรายละเอียด
 
-ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
--- รายละเอียด ---
-ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
--- รายละเอียด ---
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
--- รายละเอียด ---
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

--- รายละเอียด ---
 - ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลมอัตโนมัติรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ ยา เวชภัณฑ์ และเอกสารทางการแพทย์
โรงพยาบาลชุมพร
--- รายละเอียด ---
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
--- รายละเอียด ---
 - ประกวดราคาจัดซืื้อยา ใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
--- รายละเอียด ---
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

 ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560     --- รายละเอียด ---