• vision20188
 • ประกาศเจตจำนง
 • ทำดีเพื่อพ่อ
 • ผอขุดลอก
 • ขุดลอก
 • เก็บขยะ
 • 8
 • 9
 • โรคเรื้อน2
 • โรคเรื้อน1
 • สิ่งแวดล้อม
 • งดเหล้า

 

 

- ร่างประกาศเชิญชวน จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธี E-Bidding -รายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อ AC Performa strip 25'S HCP จำนวน 1,417 กล่อง -รายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนสำรองอาคารสูตินารีเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล -รายละเอียด-
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ชั้น 4-5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุับติเหตุชั้น 5 -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเรียกพยาบาล อาคารหมอพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเรียกพยาบาล อาคารหมอพร -รายละเอียด-

- สาระสำคัญในสัญญาเตียงผู้ป่วย ครั้งที่ 2 -รายละเอียด-

- สาระสำคัญสัญญาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ --รายละเอียด--

- บันทึกรายงานแบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 - พฤษภาคม พ.ศ.2562 (สขร.1)

 [รายงานสรุปผลการดำเนินงาน],[มีนาคม 2562],[เมษายน 2562],[พฤษภาคม 2562]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพทางการแพทย์ -ดูรายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ 8 เครื่อง,
เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 2 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 , เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 , เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้รานพักแพทย์ -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะซื้อเตียง ครั้งที่ 2 -ดูรายละเอียด-
- ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว -ดูรายละเอียด-
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 8-9 ครั้งที่ 3 -รายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ชนิดPTและPTT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ดูรายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญ ซื้อรายการ AC PERFORMA STRIP 25 HCP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ดูรายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 53 ราย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ดูรายละเอียด-
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ จำนวนประมาณ 225,000 บรรจุภัณฑ์ -ดูรายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
- ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ดูเพิ่มเติม-
- แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561 -ดูเพิ่มเติม-
- แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีพ.ศ.2562 -ดูเพิ่มเติม-
- กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ดูเพิ่มเติม-

- บันทึกรายงานแบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)

   - ประจำเดือน [ตุลาคม 2561],[พฤศจิกายน 2561],[ธันวาคม 2561],[มกราคม 2562],[กุมภาพันธ์ 2562]

-ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อTamsulosin0.4mg -รายละเอียด-
-ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อOxaliplatin100mg -รายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อPregabalin 75mg capsule ครั้งที่2 -รายละเอียด-
-ขอเชิญชวนประกวดราคา(สืบราคายา)ปี2562 รวม13รายการ -รายละเอียด-
-ประกาศร่างซื้อPregabalin 75mg capsuleครั้งที่2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ -ดูเพิ่มเติม-
-ประกวดราคาซื้อOxaliplatin for injection 100mg -ดูเพิ่มเติม-
-ประกวดราคาซื้อTamsulosin 0.4mg prolong tablet -ดูเพิ่มเติม-
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ PREGABALIN 75mg -ดูเพิ่มเติม-
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อIOPROMIDE -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา PT PTT -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อ -รายละเอียด-
- ร่างประกวดราคาซื้อ OXALIPLATIN SOLUTION FOR INJECTION 100mg ด้วยวิธีe-bidding-รายละเอียด-
- ร่างประกวดราคาซื้อTamsulosin 0.4mg prolong-release tablets ด้วยวิธีe-bidding -รายละเอียด-
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -รายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อPREGABALIN 75MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรคพร้อมชั้นขึ้นเตียง 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9(1ยูนิต) -รายละเอียด-
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีดเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมสารละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้่อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ จำนวน 98,181 กิโลกรัม --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-Bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 51,500 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9(1ยูนิต) พื้นทีี่ใชสอย 162 ตารางเมตร รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- ประกาศแจ้งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อIopromide 623.4mg/ml solution for injection 50ml/val --รายละเอียด--
- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุพร้อมการรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง IOPROMIDE 623.4mg/1ml solution for injection 50 ml/val --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อลม PNEUMATIC TUBE SYSTEM --รายละเอียด--

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--

- ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคิวอัตโนมัติอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บศพแบบ 2 ชั้น 2 ช่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซืื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง-ย้ายและติดต้้งยูนิตทันตกรรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแฟลตพักพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์  --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้่กระบอกฉีด Syring Pump ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--

 

- ประกาศ เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  --รายละเอียด--
- แบบฟอร์มขอทำสติ๊กเกอร์ล่าสุด ปี62 -Download-
- ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ --รายละเอียด--
- รายงานกิจกรรม 5ส -รายละเอียด-
-โครงการวิถีพุทธ -รายละเอียด-
- แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- แจ้่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- ประกาศจัดการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- Template นำเสนองานพัฒนาคุณภาพ --รายละเอียด--
- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณแผนครุภัณฑ์ปี 2562 , บัญชีรายการครุภัณฑ์ , บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
 - ข้อมูลรายการยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
 - แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--

 

รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 -รายละเอียด-
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร --อ่านประกาศ--
รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  --รายละเอียด--
หลักการและวิธีประเมินผลการปฎิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ -รายละเอียด-
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  --รายละเอียด--
รายงานประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน -รายละเอียด-
ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข -รายละเอียด-
ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560 -รายละเอียด-
ขั้นตอนการร้องเรียน --รายละเอียด--
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  --รายละเอียด--
แผนปราบปรามการทุจริต-รายละเอียด-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน -รายละเอียด-
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป -รายละเอียด-
คู่มือร้องเรียนทุจริต -รายละเอียด-
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ดูรายละเอียด
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ดูรายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา    ดูรายละเอียด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

-รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  -รายละเอียด-

-รายงานงบทดลอง ประเดือน เมษายน 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562   --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 

- ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
- มาตรการป้องกันการรับสินบน -รายละเอียด-
- คณะทำงานลูกหมอพร -ดูเพิ่มเติม-
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก --รายละเอียด--
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน --รายละเอียด--

- มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

[แนวทางการคัดกรอง],[รายงานประชุมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก],[มาตรฐานการให้บริการ],[แบบบันทึกกิจกรรม]

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ --รายละเอียด--
- ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงาน --รายละเอียด--
- ภาพกิจกรรม รพ.สต.ติดดาว --ดูเพิ่มเติม--
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว --รายละเอียด--